Общи условия

I. Обща информация, правила за ползване и цени

1. Информацията, поискана в регистрационната форма, ще използваме само с цел да се идентифицират Вашите нужди и интереси, за да можем да предоставим услуги с максимално добро качество. Личната информация, която Вие ни предоставяте, се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин няма да бъде използвана за цели различни от онлайн обучението и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица.

2. Правилата за ползване на онлайн услугите на Европейски център по невронауки ООД (ЕЦН за по-кратко) могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на „Общи условия“. Тези промени са публични, влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.

3. Европейски център по невронауки ООД има право да променя цените без предварително известие, клиентите заплащат курсовете по цени, които са били актуални към момента на записването им.

4. При допуснати технически грешки в информацията публикувана на сайта, си запазваме правото да откажем записване за курс, като Европейски център по невронауки ООД не дължи обезщетение. Европейски център по невронауки ООД е длъжен да възстанови изцяло заплатените от клиента до момента суми, ако има такива.

5. Формата на обучение има следната структура:

а) Нива на обучение, като в едно ниво може да има един или повече продукти.

б) Продуктите в системата са два: Fast ForWord (FFW) и Reading Assistant (RA).

в) Всеки продукт се състои от един или повече модули, като първоначално се задава седмичен протокол по който да премине обучението.

г) Седмичният протокол включва:

 • Минимален брой дни за упражнения на седмица. Минималния брой е 3 дни, препоръчителния е 5 дни, а по желание може да се прави всеки ден, без ограничения.
 • Продължителността на един учебен час може да бъде 20, 30, 40, 50 и 90 минути. Стандартната продължителност на един час е 50 минути.
 • Един учебен час на даден продукт се състои от един или повече модули, като програмата автомачино избира кои модули да са активни според резултатите на обучаемия.

д) Обучението е резултатно ориентирано, което означава, че времето за преминаване на едно ниво не е константно. От практиката се е установило, че за повечето хора, средното време за преминаване на модул е 6 седмици, като има изключения от 3 до 9-10 седмици.

е) Цената на обучението е абонаментно ориентирана, като всеки абонамент започва на първо число от календарния месец и приключва на последния календарен ден от месеца, независимо колко дни са използвани за обучение.

ж) Когато, дадено ниво е преминато успешно и до края на абонамента остават повече от 5 работни дни, потребителя получава бонус и следващото ниво може да се активира по-рано, преди началото на следващия календарен месец.

з) На цената за един месечен абонамент могат да се използват максимум 2 (два) продукта от дадено ниво от тези продукти. Бонусът от предходната точка не влиза в сила, ако потребителя за този месечен абонамент вече е използвал два продукта. Например, ако е започнал месеца с FFW L1 и RA, преминал е успешно FFW L1 за 2 седмици, той не може да премине към FFW L2, защото има активен втори продукт RA.

и) Обучението се провежда отдалечено, чрез Интернет свързаност, като може да се използва по всяко време на денонощието с помощта на Уеб Браузър. Изисква се качествен, бърз интернет с минимална гарантирана скорост.

к) При необходимост, може да се организират допълнителни събития с физическо присъствие на обучаемите, които са част от онлайн обучението и са задължителна и неотменна част от него.

л) Потребителят и/или неговите настойници са длъжни добросъвестно и отговорно да спазват плана на обучение. При неспазване на плана (нередовно влизане в системата и неспазване протокола на обучение, недобросъвестно отношение по време на обучението и т.н.), Европейския център по невронауки ООД има право едностранно да прекрати обучението (договора) без да дължи неустойки и други санцкии.

 

II. Авторско право, използване на софтуер и учебни системи

6. Авторски права

а) Европейски център по невронауки ООД и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативени актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

б) Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия. Потребителят няма право да използва Сайта:

 • по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или
 • по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или
 • за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

в) Потребителят може да прецени, че съобщение, изпратено от „Европейски център по невронауки“ ООД до него, по един или друг начин накърнява авторско или друго номативно защитено право. В такъв случай Потребителят има право да се свърже с Дружеството чрез някой от наличните на Сайта канали за кореспонденция, за да се даде възможност на Дружеството да вземе информирано решение по посочения сигнал.

г) Метаданните и друга свързана информация, които са резултат от обучението на потребителите са изключителна собственост на Европейски център по невронауки ООД.

д) С цел подобряване на обучението, Европейски център по невронауки ООД може да предостави част от метаданните и информация свързана с резултатите от обучението на потребителя, с право за лично ползване, като той няма право да ги разпространява под никаква форма, без изричното писмено съгласие на Европейски център по невронауки ООД.

е) Потребителят няма право да използва сайта, да цитира части от неговото съдържание или да използва връзки (линкове) от сайта за злонамерени цели уронващи престижа и доброто име на Европейски център по невронауки ООД, неговите служители, сътрудници, сайтове, продукти и услуги.

7. Софтуерът и учебните системи, които са използвате при ОНЛАЙН обучението си в Европейски център по невронауки ООД са под закрилата на авторското право и са собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата им да се запознаете с условията за ползване, определени от техните собственици.

 

III. Отказ от услуги

8. (1) Съгласно чл. 55 от ЗЗП клиентът има право да се откажете от курс в срок от 7 работни дни след началото му и ако не е провел повече от два дни обучение. В този случай парите се получават обратно, след връщането на учебните материали и пособия и те са с ненарушен търговски вид. Ако учебните материали и пособия са с нарушен търговски вид, Европейски център по невронауки ООД има право да удържи част от сумата за връщане в размер, равен на цената на съответния учебник по действащата тарифа на съответното издателство или негов упълномощен представител. Всички разходи за връщането на учебника са за сметка на потребителя.

(2) След изтичане на 7-дневния законоустановен срок, суми не се възстановяват.

(3) Ако са проведени повече от два учебни дни, суми не се възстановяват, независимо, че 7-дневния срок не е преминал.

(4) Ако Европейски център по невронауки ООД не осигури курс, който да отговаря на договореното време на провеждане на часовете, клиентът може:

а) да получи платената сума обратно;

б) да изчака докато се сформира друга група

в) да избере алтернативно обучени.

(5) Парите се възстановяват до 7 дни след началната дата на несъстоялия се курс.

 

IV. Отсъствия

9. При групово обучение: в случай на пропуснати часове, суми не се възстановяват.

10. При индивидуално обучение: в случай на пропуснати часове, суми не се възстановяват.

11. Задължителна информация съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЗП:

а) Име и адрес на Доставчика на услугата

Европейски център по невронауки ООД, гр. София, ул. Преки път 16

б) Основните характеристики на предлаганите от Европейски център по невронауки ООД курсове са описани подробно към всеки отделен курс в отделните секции на сайта.

в) Обявените цени на курсовете са без включен в тях данък добавена стойност, който не се начислява. Когато фирмата бъде регистрирана по ЗДДС, ще се начислява законовия данък добавена стойност.

г) Заплащането на ОНЛАЙН обучението се извършва по банков път или на място в Европейски център по невронауки ООД най-малко три дни преди започването на обучението.

д) Стойността на разходите за доставка на учебниците, удостоверенията и други материали не са включени в цената на обучението, а се заплащат допълнително от курсиста при получаването на пратката.

е) Правата на потребителя от направена поръчка са посочени по-горе на тази страница.

ж) Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). За всяко заплащане получавате документ.

 

V. Публичност и маркетинг

12. Европейският център по невронауки ООД (ЕЦН) си запазва правата върху резултатите от обученията, терапията, анкетите, обратната връзка и други.

13. ЕЦН може по свое усмотрение да използва информацията от предходната точка за публични цели и маркетинг, като запази поверителността на информацията и се съобрази със Закона за защита на личните данни.

 

VI. Лични данни

14. (1) Европейски център по невронауки ООД обработва лични данни на Клиенти/Обучаеми при спазване на Закона за защита на личните данни, като при предотвратяване или разследване на измами, свързани с платежни услуги, обработката може да се извършва и без съгласието на лицето, за което се отнасят данните.

(2) Клиентът доброволно представя личните си данни, за да бъдат те използвани за откриване, поддържане и обслужване на Клиента по време на обучението, като се спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

(3) Личните данни които се събират са:

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Телефон за връзка
 • Рожденна дата на обучаемия
 • Други данни, необходими за обучението

15. Идентифициране на Потребителя. Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн системата, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог (дневник) на сървъра IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.

 

VII. Законови изисквания на нашите партньори, които са част от Общите условия: