Интервенции при проблеми в училище: връзката между проблемите с ученето, поведението и емоционалната интелигентност!

teacher-supporting-a-student

Експертите в сферата на науката за ученето започват все по-често да говорят за Многостепенни Системи за Подкрепа (Multi-Tiered Systems of Support), в които се интегрират два основни фактора за промяна: отклика на децата към дадена интервенция и прилагането на интервенции, свързани с постигане на положителни модели на поведение. Казано накратко, експертите търсят начин да комбинират интервенциите, които са насочени към разрешаване на академични проблеми (затруднения с ученето) с интервенциите свързани с промяна на поведението.

Все повече доказателства има за връзката между поведението на ученика и академичния му прогрес. Връзката е двупосочна – от една страна проблемното поведение води до влошено усвояване на материала, а от друга страна – по-лошото академично представяне в някои случаи води до проблеми с поведението. Експертите съветват преподавателите да открият кое точно стои в основата на проблема. Тоест, дали Георги избухва и се държи провокативно, защото се чувства некомпетентен и несправящ се в училище? Или поведението му е вик за внимание от страна на възрастните и връстниците? Базирайки се добро разбиране за дълбоката причина за проблема, преподавателите ще могат да определят кои от наличните академични и/или поведенчески интервенции е най-подходящо да се приложат.

Изпълнителните функции на мозъка стоят в основата и на двата типа проблеми, което обяснява поне отчасти връзката между затрудненията с ученето и поведенческите проблеми. Изпълнителните функции на мозъка са свързани и със социално-емоционалните умения, в които влизат себерегулация, себеуправление, социална осъзнатост и управление на междуличностните отношения. От друга страна, изпълнителните функции на мозъка играят важна роля и в процеса на четене, особено по отношение на умението за четене с разбиране.

Изпълнителните функции на мозъка се отнасят до умението за управление на вниманието, работната памет, инхибиторния контрол (контрол на импулса) и когнитивната гъвкавост. Следователно, когато един ученик има неразвито умение за управление на вниманието, той лесно губи фокус по време на четене, докато декодира думите или се опитва да свърже смисъла им с прочетеното преди това. Други последици от неразвитата изпълнителна функция на мозъка свързана с управление на вниманието са: по-малка ефективност при слушане на чуждата гледна точка, недобро запомняне на инструкции, което може да доведе и до неподходящо или неприемливо поведение.

Необходимо е да се разговаря с ученика, за да се установят корените на проблема, както и да се анализира поведението му и академичното му представяне до момента.

Подобряване на изпълнителните функции на мозъка

За да бъде по-цялостна картината, е добре да се направи оценяване на изпълнителните функции на мозъка на ученика със специално създадените софтуерни програми базирани на откритията на невронауката. Такива програми са Fast ForWord, Reading Assistant и ForBrain. С тяхна помощ, учениците могат също така да развият изпълнителните функции на мозъка в онези области, в които са установени дефицити – внимание, слухова обработка, работна памет, четене, езикови умения и т.н. По този начин, не се заобикалят слабите места, а се работи за тяхното подобряване.

Разрешаването на проблема с дефицитите в изпълнителните функции, ще доведе до подобряване в поведението и в академичното представяне на децата.

Повишаване на емоционалната интелигентност

Другата важна интервенция за справяне с поведенчески проблеми и учебни затруднения е свързана с повишаване на емоционалната интелигентност на учениците чрез курсове за изграждане на умения за осъзнаване на своите и чуждите емоции, регулиране на интензитета на емоциите и изразяване на емоциите по здрав начин, разрешаване на конфликти и създаване на конструктивни отношения с околните, умения за управление на стреса и т.н.

Източник: My Brain Ware

И още: