Значението на когнитивните и социално-емоционалните умения за детското развитие – вижте извода от доклад на Харвардския университет!

girl-reading-and-smiling

Социално-емоционалното учене става все по-актуална тема по отношение на образованието на децата. Значението на този вид умения (за осъзнаване и изразяване на емоциите по здрав начин, за разбиране на чуждите емоции, разрешаване на трудни ситуации и откриване на добри решения, справяне със стреса и т.н.) вече е добре известно благодарение на изследванията на учени в областта на психологията.

Резултатите от развиването на високо ниво на емоционална интелигентност при децата е успешно справяне в училище, в професионален план и в личните взаимоотношения. Това има пряко влияние върху здравето, благосъстоянието и нивото на удовлетвореност в живота.

Една от полезните рамки за изграждане на ефективно обучение по емоционална интелигентност за деца или възрастни включва организиране на изучаваните умения в 5 категории:

fast-forword
  • Когнитивна регулация – по същността си, това се отнася за развиване на изпълнителните функции на мозъка – управление на фокуса и вниманието, контрол на импулса, работната памет и когнитивната гъвкавост (гъвкавост на мисленето). Тези умения могат да се тренират и чрез софтуерни програми като Fast ForWord и Reading Assistant, разработени от невроучени за подпомагане изграждането и подобряването на когнитивните умения при деца и възрастни.
  • Емоционални процеси – тези умения включват самоосъзнатост по отношение на собствените емоции, емоционална себерегулация и емпатия.
  • Социални/междуличностни умения – те включват разбиране на емоциите на другите и на социалния контекст, разрешаване на конфликт, поставяне на здрави граници в отношенията, себеотстояване и др.
  • Характер и ценностна система – изграждане на вътрешна устойчивост, поставяне на смислени цели свързани със здрави ценности, справяне с лични предизвикателства, баланс между проактивност/инициативност и умение за търпение и др.
  • Нагласи – изграждане на нагласа за израстване, личностно развитие, реализиране на цели свързани със силните страни и талантите на детето или възрастния.

В началото, значението на когнитивните умения за развиването на умения от сферата на емоционалната интелигентност не е било достатъчно добре известно и проучено. Изследванията, обаче, показват, че има тясна връзка между емоционалните и когнитивните умения, тъй като умение като регулацията на емоциите разчита на добре развити изпълнителни функции на мозъка като управление на вниманието и инхибиторен контрол (контрол на импулса). Разрешаването на конфликт е възможно, ако е развита когнитивна гъвкавост (гъвкавост на мисленето).

Базирайки се на своите проучвания, Центърът за Развитие на Детето към Харвардския Университет също изказва позицията си, че изпълнителните функции на мозъка са „умения за справяне в живота и в процеса на учене“. Те влияят на управлението на емоциите, на лидерството, на работата в екип, взимането на решения, предприемането на действия в посока постигане на лични цели и т.н.

Изводът от техния доклад е, че развиването на изпълнителните функции на мозъка би трябвало да бъде част от образователната програма, заедно с изграждането на останалите умения от сферата на емоционалната интелигентност.

Източник: My Brain Ware

И още: