Виртуалната групова работа за учениците – развива едно от ключовите умения за 21-ви век!

girl-studying-with-a-computer

Експертите по образованието и изследователите се фокусират върху откриването на най-ефективните стратегии за успешно усвояване на учебния материал с онлайн обучение. Един от резултатите от изследванията показват, че ангажираността на родителите с процеса на учене на децата е ключов фактор като най-важното нещо се оказва вярата на родителите в способността на детето да напредва и комуникирането на тази вяра по вербален и невербален начин с детето.

За да се повиши ангажираността на родителите с учебния процес, експертите препоръчват на учителите да организират редовни виртуални срещи с родителите, в които те да могат да обсъждат развитието на детето и усвояването на нужните умения и знания.

Друга стратегия за онлайн преподаването е поставянето на групови задачи на учениците. Освен знанията, които те ще придобият, докато изпълняват задачата, те ще развиват и умението си за съдействие и екипна работа, което е едно от ключовите умения за 21-ви век. Това подготвя учениците за техния успешен принос към екипа на компанията, за която ще работят в бъдеще. Виртуалните начини за съдействие в компаниите бяха започнали да набират популярност още преди началото на извънредното положение.

В едно от изследванията, в които участвали ученици на възраст 11-14 години, се оказало, че груповата работа осъществена виртуално чрез компютърни програми и платформи е повишила ефективността на процеса на учене, подпомогнала е диалога между децата в търсене на решения, създала е среда за демократично взаимодействие между тях и е засилило способността им за рефлексия (себепознание чрез себенаблюдение и анализ на собствените мисли, думи, действия и решения).

Стратегии за успешна виртуална групова работа предложени от проф. Сюзан Лоус от Учителския колеж към Университета Колумбия:

  • Изберете проекти, които изискват уникалния принос на всеки един член на групата

Когато всеки един член на групата има своята роля в груповата задача, се намалява вероятността за голяма разлика в приноса и количество работа извършена от различните членове. Ролите могат да бъдат: мениджър на проекта, събиращи необходимата информация, анализатори и осъществяващи повторна проверка за грешки и пропуски. Различните деца могат да изпълняват различни роли във всеки един нов проект, така че да могат да усвоят уменията необходими за отделните роли.

  • Използвайте колаборативни дигитални пространства

Когато децата работят с Google Slides например, те могат да работят едновременно върху един и същи файл, за разлика от работата в Microsoft Word, където само един човек може да работи върху файла в даден момент.

  • Осигурете ясни инструкции за това какво представлява груповата работа и съдействието

Не очаквайте от децата да знаят как да работят в екип виртуално, дори и да са много добре запознати с различни софтуерни програми и платформи. За тях този начин на учене е съвсем нов и те имат нужда да знаят как изглежда стъпка по стъпка груповата работа по дадена задача и проект.

boy-with-ForBrain-headphones

За някои деца, които имат затруднения с когнитивните умения като четенето, писането и концентрацията, груповата работа и дистанционното обучение ще бъде още по-голямо предизвикателство. В този случай учителите и родителите могат да интегрират в обучителния процес и занимания за отделните деца с програми като Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain или SoundSory, които са създадени от невроучени за развиване на когнитивните умения и са базирани на откритията за невропластичността. Тези програми се използват като интервенция и при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н.

Можете да прочетете още по темата в първата част на статията.

Източник: Scientific Learning

И още: