Социално-емоционалното обучение определя успеха на децата – каква е ролята на когнитивните умения?

social-emotional-skills-in-class

Обучението по социална и емоционална интелигентност в училищата в САЩ става все по-разпространена практика. В доклад за 2019 г. се казва:

“Ентусиазмът за интегриране на това обучение достигна изключително високо ниво през тази година.“

Какво представлява обучението по социална и емоционална интелигентност?

Това е най-новият клон от холистичен (цялостен) подход към образованието на децата. Въвеждането му се подкрепя от постоянно натрупващите се доказателства за това, че умения и знания различни от традиционно преподаваните в училище академични програми се оказват по-значими по отношение на развитието на децата в бъдеще във всички житейски сфери.

Важно е да се уточни, че социалните и емоционални умения, които биват наричани „неакадемични“ в някои среди, са свързани с развитието на когнитивните умения, които участват в постигането и на академичния успех. Когнитивните умения са интегрален компонент на социално-емоционалното обучение.

В различните училища и организации по света са създадени различни структури за обучение по социална и емоционална интелигентност. Една от най-често разпространените представлява обучение по следните модули: Самоосъзнатост, Самоуправление, Социална осъзнатост, Умения свързани с взаимоотношенията с другите и Отговорно взимане на решения.

Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс е възприела тази рамка за социално-емоционално обучение:

  • Когнитивни умения – работна памет, умение за управление на вниманието, гъвкавост на мисленето, контрол на импулса, планиране, както и нагласи и вярвания, които подпомагат човек да израства и да се мотивира за развитие.
  • Емоционални умения – подпомагат човек да се справя с фрустрацията, да разпознава и управлява емоциите си, да разбира емоциите и гледните точки на другите.
  • Социални и междуличностни умения – помагат на човек да разчита сигналите и езика на тялото в общуването, да навигира социалните ситуации, да разрешава междуличностни конфликти, да си кооперира с другите и да работи ефективно в екип, да общува с емпатия към другите (способността да се поставя на мястото на другите и да разбира какво изпитват и от какво имат нужда).

Социално-емоционалното обучение включва както предаване на знания на децата свързани с изброените модули, така и практическа част с упражнения, ролеви игри и обсъждане на казуси. Важно е децата да могат да прилагат уменията в училище и у дома. По този начин се постига намаляване на нивата на стрес у децата, подобряване на отношенията им с околните, по-високо ниво на мотивация за развитие и по-добро емоционално здраве, което е фактор и за по-добро физическо здраве.

За подобряване на когнитивните умения, които имат значение и за социалната и емоционална интелигентност, може да се използват упражнения за памет, концентрация и логическо мислене. Един интересен начин за децата да се развиват тези умения е използването на съвременни технологични средства, разработени от невробиолози на базата на откритията за невропластичността.

fast-forword

Такова средство е програмата Fast ForWord, която подобрява именно тези когнитивни умения, както и уменията за четене с разбиране. Тя се прилага също така и за развиване на когнитивните умения при деца със затруднения в ученето вследствие на дислексия, разстройство на слуховата обработка, хиперактивност и дефицит на вниманието и т.н.

Можете да прочетете още за стратегиите за развитие на социалните и емоционални умения при децата във втората част на статията.

Източник: SciLearn

И още: