Структури в мозъка свързани с ученето – как да се подпомогне тяхното развитие?

children-in-nature

Изследователи, които проучват факторите за голямата разлика между постиженията на децата в училище, са установили, че от значение са следните неща: опитът на учителите, технологиите и ресурсите, с които разполага училището. Тези неща се отразяват върху темпото, с което се развиват когнитивните умения на децата.

Изследванията в областта на невронауката свързани с подобряването на когнитивните процеси показват как това повлиява на академичните резултати на децата.

Всяко дете има потенциалът да учи. Ученето е основна функция на мозъка. Но не всяко дете е развило същия когнитивен капацитет до началото на 1-ви клас, необходим за успешно извършване на учебните задачи. Мозъкът е пластичен. Това, което прави е да се променя и преструктурира. Целта на образованието е не толкова запълване на паметта на учениците с огромен брой факти, а по-скоро да подпомага този процес на промяна в мозъчните структури, така че да се развиват уменията необходими за бъдещото развитие на децата.

Сред тези умения влизат:

 • Умение за концентрация и насочване на вниманието
 • Обработка на визуално-пространствена информация
 • Добро използване на работната памет
 • Контрол на импулса
 • Умения от сферата на емоционалната и социална интелигентност
 • Гъвкаво мислене
 • Ефективно използване на краткосрочната и дългосрочната памет
 • Четене
 • Писане
 • Математически умения

Изследователите са открили, че в голям процент мозъкът на децата от семейства с висок социално-икономически статус има по-добре развит фронтален лоб и повече сиво вещество (то представлява връзките между невроните) отколкото при децата от семейства с нисък социално-икономически статус.

Фронталният лоб е свързан с изпълнителните функции на мозъка като планиране, контрол на импулса, контрол на вниманието и т.н. С помощта на ядрено-магнитен резонанс е открита и разлика в хипокампуса на двете групи деца. Хипокампусът е структура, която отговаря за съхраняването на информация в краткосрочната памет и за процеса на припомняне, както и за затвърждаване на дадена информация в дългосрочната памет.

Изследването е показало, че нещата, които биха повлияли положително върху развитието на мозъчните структури и когнитивния капацитет на децата, които живеят в по-неблагоприятни социално-икономически условия или имат установен дефицит на уменията за учене (при дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н.) са следните:

 • Добре обучени учители за работа с деца, които имат недостатъчно развити когнитивни умения
 • Приятна и спокойна среда за учене
 • Адаптиране на учебната програма, за да им бъде помогнато да работят върху конкретните умения
 • Танци и бойни изкуства
 • Трениране на умението майндфулнес ( за осъзнато присъствие в момента тук и сега)
 • Използването на съвременни технологични средства разработени на основата на изследвания в областта на невронауката.
ForBrain-cognitive-skills

Такива технологични средства са софтуерните програми Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те се използват както в училищата, детски градини, така и в домашни условия.

Когато на образованието се погледне по нов начин и във все повече училища и детски градини се интегрират стратегиите и средствата, които науката показва като важни за развитието на когнитивните умения на децата, тогава те ще имат по-голям шанс да реализират своя потенциал и да изпитват удовлетвореност и положително чувство към процеса на учене.

Източник: EdCircuit

И още: