Четене на глас с промяна в интонацията – защо тази практика е важна за децата?

boy-reading-aloud

Четенето на глас по изразителен начин (с промяна на интонацията) е фундаментално умение, което е нужно да бъде изградено между 1-ви и 5-ти клас и има пряко отношение към доброто усвояване на четене с разбиране.

Терминът „прозодия“ обозначава умението да се използва по умел начин ударението в речта, интонацията и паузите, така че говорещият или четящият да предаде по правилен начин значението на текста и да оживи речта. Едно от предизвикателствата на четенето на глас е добавянето на характеристиките на прозодията, които липсват в писмената реч.

Защо е важна прозодията?

Изследователите са открили тясна връзка между четенето по изразителен начин с промяна в интонацията, ударението в речта и паузите от една страна и подобряването на умението за четене с разбиране от друга страна. Например, в едно от изследванията били сравнявани уменията за четене на деца в края на трети клас като преди това били проследени доколко тези деца са използвали характеристиките на прозодията в периода от първи до трети клас.

Резултатите показали, че ранното използване на промяната в интонацията по време на четене води до по-добро общо умение за четене и най-вече за разбиране на прочетеното.

Ползите от четенето на глас с промяна в интонацията

Децата и възрастните, които умело използват характеристиките на прозодията се ориентират добре как да предадат смисъла с помощта на използваните пунктуационни знаци. Те слагат малки паузи, там където има запетаи, малко по-дълги паузи в края на изречение или между отделните параграфи и повишават интонацията при задаване на въпроси.

И въпреки, че пунктуацията помага за постигане на прозодия при четене на глас, малките читатели могат да бъдат подведени от нея. Не всички запетаи изискват еднакво дълга пауза. Паузите и промяната в интонацията зависят от някои аспекти на значението на текста. Например, съвсем малки промени в тона на гласа, ударението в изречението и интонацията могат да придадат напълно различен смисъл при прочитането на въпроса: „Какво направи?“.

children-reading-aloud

Когато децата се учат да четат диалог по начин, който отразява намеренията и емоционалните състояния на героите, те усвояват комуникативни умения от една страна, а от друга – разбират и запомнят текста по-добре и помагат и на слушателите да разберат текста по-добре.

Четенето по изразителен начин с промяна на интонацията е начин за подобряване на разбирането на текста и в същото време е индикатор за нивото на общото умение за четене на детето.

Един от факторите за постигане на изразително четене с добро разбиране на текста е точността при прочитане на отделните думи и скоростта на четене. Дефицитите в скоростта и точността на четене при деца с дислексия или със затрудения в четенето се отразява негативно на умението за изразително четене с разбиране.

Децата с такива затруднения имат склонността да правят паузи много по-често и за по-дълго време от необходимото, което пречи на разбирането на текста. Четат монотонно и без промяна в интонацията. Отнема им повече време да разберат намеренията на героите, техните емоции и отношението на автора към случващото се в сюжета.

fast-forword

Подобряването на точността и скоростта на четене при децата с дислексия или някаква степен на затруднения в четенето с помощта на иновативни технологични средства като програмите Reading Assistant и FastForWord помага на децата да разбират текста и да развият умения за изразително четене. Тези програми са създадени на базата на открития в сферата на невронауката относно пластичността на мозъка и стимулирането на изграждането на невронни връзки в областите в мозъка, които отговарят за когнитивните умения – четене, писане, учене на чужд език, запаметяване, концентрация и слухова обработка.

Източник: Scientific Learning

И още: