Разминаване на нивата на знания и стила на учене на децата в клас – диференцираният подход се справя успешно с това!

students-studying-at-school

Как могат учителите да достигнат до всеки ученик в класа, когато стиловете на учене и нивата на познания и умения са толкова различни при отделните деца?

Все повече изследвания показват ползите от диференцирания начин на преподаване, като един от най-силните положителни ефекти е наблюдаван при деца с някакъв вид диагноза за недостатъчно развити когнитивни умения – дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и т.н. Едно от тези изследванията е на Каръл Тиесо, в което екипът от учени установява, че диференцираният подход на преподаване и даване на инструкции значително подобрява представянето на учениците по математика, особено при децата с афинитет към този предмет.

Какво означава диференциацията?

Експертът Каръл Ан Томлинсън описва диференцирания подход в преподаването като „адаптиране на инструкциите, така че да посрещнат индивидуалните нужди на учениците“. Основната цел е децата в клас с разнообразно ниво на знания, умения и стил на учене да усвоят същината на материала като се намери баланса между усещането за комфорт и предизвикателството при учениците с когнитивни дефицити и при тези, които учат изключително бързо.

В диференцираната класна стая учителите могат да променят някои елементи от урока или учебната програма базирайки се на интересите на децата, техните умения и стила им на учене.

4 начина да се постигне диференциран подход в преподаването

В класната стая учителите могат да диференцират следните 4 елемента:

Съдържание

Съдържанието би трябвало да покрива основните концепции, които урокът би трябвало да съдържа според образователните стандарти. Диференцирането на съдържанието дава възможност на учителите да напасват обема на информацията и сложността на задачите според тяхното ниво и стила им на учене:

 • Използване на различни материали за четене, които варират по ниво на трудности
 • Представяне на идеите във визуален, аудиален и писмен вид (рисуване на графики, показване на образователни видеа и т.н.)
 • Срещи с отделни ученици или малки групи, за да се постигне затвърждаване на дадено умение или знания

Процесите на учене

Това включва дейностите и задачите, в които учениците се ангажират, за да разберат по-добре дадена концепция. Някои примери за диференциране на процесите са:

 • Предлагане на индивидуална подкрепа за учениците, които изпитват затруднения
 • Осигуряване на по-трудни дейности за учениците, които усвояват бързо материала и се нуждаят от допълнително предизвикателство
 • Предоставяне на разнообразие от опции за това как учениците да подходят към дейността – дали индивидуално или като работа в група
 • Даване възможност на учениците да избират най-предпочитаната от тях дейност или задача от определен набор от задачи, които имат една и съща цел – упражняване и затвърждаване на дадено умение или концепция

Продукт

students-working-on-a-project

Продуктът е резултатът от проект, който учениците трябва да покажат в края на някакъв раздел или в края на срока. Тук се включват:

 • Писане на есета
 • Представяне на презентации
 • Създаване на постери и т.н.
 • Може да се даде избор на учениците на базата на каква тема свързана с предмета те ще изработят продукт. Целта е децата да видят прогрес в своите знания и умения и да изпитат удовлетворение от прилагането на новите знания и умения.

Групиране

В диференцираната класна стая учителите могат да използват групови стратегии, за да посрещнат определени нужди на учениците. Учениците могат да бъдат групирани според интересите им, способностите им и стила им на учене.

 • Групиране по интереси
students-science-project

Учителите могат да групират децата според темата, която ги вълнува най-много по дадения предмет, за да работят заедно по изготвянето на общ проект или да разделят учениците на няколко дискусионни групи, в които да обсъждат прочетена от тях книга, която ги е впечатлила с нещо.

 • Групиране според способностите

Това е ефективна стратегия за подпомагане на учениците да учат с удобно за тях темпо, която също така дава възможност на учителите да адаптират степента на своята подкрепа според нуждите на съответната група.

 • Групиране според стила на учене

Това помага на учениците да усвояват материала с помощта на средства, които отговарят на предпочитания от тях стил на учене. Съществуват четири основни сензорни модалности или предпочитания, които учениците използват, за да учат информация: Визуална, Аудиална, Четене/Писане и Кинестетична. Групирането на децата според предпочитаната от тях сензорна модалност дава възможност на учителите да подберат материали и учебни средства, които помагат на децата да усвоят знанията и уменията по ефективен и приятен за тях начин.

Как технологиите могат да помогнат?

fast-forword

Невронауката активно проучва работата на различните структури на мозъка и възможностите за преструктуриране (невропластичност) и на базата на откритията в областта учените създават програми, които стимулират мозъка да създава нови невронни връзки свързани с развиването на когнитивни умения и преодоляването на затруднения с ученето. Програми като FastForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory подобряват когнитивните умения (за четене, писане, концентрация, запаметяване, учене на език, слухова обработка и т.н.) и също така се използват в случаите на дислексия, разстройство на слуховата обработка, аутизъм, дефицит на вниманието и др.

С използването на FastForWord, например, учителите могат да спестят време и да бъдат по-ефективни в диференцирането на класната стая. FastForWord SmartLearning Technology осигурява няколко начини за справяне със затрудненията с четене:

 • Автоматизирано оценяване – идентифицира нивото на умението за четене на даден ученик
 • Персонализирана, интензивна практика на четене – съответства на нивото на умение за четене на конкретното дете
 • Корекции на четенето в реално време – в помощ на ученика, когато учителят е зает с подкрепата на друго дете
 • Онлайн доклад за учителите, за да следят прогреса в нивото на четене на всеки един отделен ученик

Източник: Scientific Learning

И още: